BMAT ปูพรมสู่คณะแพทยศาสตร์

4.7 (4,699 ratings)
5/5

ทำไมต้องเรียน BMAT ที่ OP by PROMPT

This course includes:

ทำความรู้จักกับ BMAT

ใครอยากเป็นหมอ ยกมือขึ้น!!!

 

อีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ก้าวเข้าสู่คณะในฝัน นั่นก็คือการสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) การสอบเฉพาะทางสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในสาขาการแพทย์และสัตวแพทย์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทยหลายสถาบันก็เปิดรับคะแนน BMAT เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

 

ใช้ BMAT ยื่นเข้าที่ไหนได้บ้าง?

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

 • MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)
 • แพทยศาสตร์ MDX (ผู้สมัครอื่น ๆ)

4.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) แพทยศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์

6.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แพทยศาสตรบัณฑิต

7.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • A10S แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แพทยศาสตรบัณฑิต

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์

 • 642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
 • 642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สองภาษา อังกฤษ/ไทย)

ข้อสอบ BMAT แบ่งเป็น 3 ส่วน

Section 1 Aptitude and Skills
เป็นข้อสอบปรนัย 35 ข้อ มีเวลาทำ 1 ชั่วโมง


ข้อสอบเป็นแนววัดทักษะการแก้ปัญหา ความเข้าใจบทความ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รูปแบบของข้อสอบจะเป็นบทความหรือรูปภาพ ให้น้องๆ ใช้ทักษะวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ โดยแต่ละข้อจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบ และตัวเลือกในแต่ละข้อจะไม่เท่ากัน

 

Section 2 Scientific Knowledge and Applications
เป็นข้อสอบปรนัย 27 ข้อ มีเวลาทำ 30 นาที


ข้อสอบที่ใช้ทดสอบความสามารถพื้นฐานจากวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเพียงความรู้พื้นฐานระดับ IGCSE แต่สิ่งที่ข้อสอบในส่วนนี้ต้องการทดสอบคือความสามารถในการใช้ทฤษฎีและบทเรียนพื้นฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถาม

 

Section 3 Writing Task

เป็นข้อสอบบรรยาย ใช้ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียน การเลือกใช้ข้อมูลในการเรียบเรียงบทความเพื่อใช้ในการสื่อสาร เขียนบทความยาวประมาณ 300 – 400 ตัวอักษร ในเวลา 30 นาที

สอบ BMAT ต้องเรียนเฉพาะภาคอินเตอร์ ใช่ไหม?

ไม่จำเป็นต้องเข้าคณะแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

จริงอยู่ผู้สอบจะต้องเก่งและเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ แต่การใช้ BMAT ยื่นนั้น เสมือนเป็นอีกเส้นทางเข้าคณะแพทย์ นอกจากการสอบกสพท.เท่านั้น หลักสูตร ค่าเทอม การเรียนสอน เรียนเหมือนกันกับการสอบเข้าด้วยกสพท. เป๊ะ!

การสอบ BMAT และคะแนน

ในแต่ละปีการสอบ BMAT จะเปิดให้สอบ 2 รอบ คือ

 • เดือนกันยายน
 • เดือนพฤศจิกายน

แต่จะสามารถเลือกสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

คะแนนจะสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี ดังนั้นน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็สามารถเข้าทดสอบได้

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ BMAT

 • ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ BMAT 6,950 บาท
 • ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้าสำหรับ BMAT 8,700 บาท

ลงทะเบียนสนใจคอร์ส

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันข้อมูลตามการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อแนะนำ แนวทางการเรียนการสอน และการสอบต่างๆ 

lesson-of-english-language-W89GPJX-min.jpg

ปรึกษาเราฟรี

จองทันที